TIETOSUOJA

Noudatamme henkilötietojenne käsittelyssä Infine Oy:hyn sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Tämä tietosuojaseloste koskee yksityisiä kuluttajia.
Infinellä on erikseen yrityksiä koskeva tietosuojaseloste.

kuvio2.png
kuvio4.png

Tietosuoja - yksityishenkilöt

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö


Rekisterinpitäjä: Infine Oy Osoite: Alppikatu 17, 00530 Helsinki Y-tunnus: 2930948-2 Sähköposti: info@infine.fi Yhteyshenkilö: Tuula Jokipaltio
2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelymme pohjautuu yhteen tai useampaan seuraavista sääntelyn perusteista:
* henkilön suostumus Suostumus on vapaaehtoinen, dokumentoitu, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen. sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena Käsittelemme antamianne tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka olet ostanut tai tilannut. Pyrimme tietoja kerätessämme erottelemaan ja informoimaan tiedoista ne, jotka ovat sopimuksen täyttämiseksi ja ne, mitkä voit antaa halutessasi.
* rekisterinpitäjän oikeutettu etu Käytämme henkilötietoja Infine Oy:ssä liiketoiminnan ja asiakaspalvelun analysointiin ja kehittämiseen, tuotekehitykseen ja raportointiin, profilointiin ja segmentointiin sekä mainonnan räätälöintiin ja markkinointiin. Tavoitteenamme on asiakashankinta, asiakasymmärryksen lisääminen sekä mielenkiinnonkohteisiisi paremmin sopivien tuotteiden ja palveluiden luominen.
*lakisääteinen velvoite Tietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvotteen noudattamiseen, kun säilytämme tietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen aikana ja sen jälkeen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi ja mainonnan räätälöinti, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, liiketoimintamme analysointi ja kehittäminen, tuotekehitys sekä raportointi. Käytämme esimerkiksi tietoa verkkosivuillamme luetuista artikkeleista mainonnan kohdentamiseen niin, että se koskee luettujen artikkelien perusteella lukijaa kiinnostavia aiheita. Toinen esimerkki henkilötietojen käytöstä on analyysi, jota teemme viimeaikaisista käynneistä verkkosivustollamme ja liikkumisesta verkkosivustomme eri osissa. Näin voimme ymmärtää miten kävijät käyttävät verkkosivustoamme ja voimme tehdä siitä kävijäystävällisemmän. Kolmas esimerkki tietojen käytöstä on aiemmin ostettujen tuotteiden ja palveluiden perusteella tekemämme ehdotukset muista tuotteistamme, joiden uskomme kiinnostavan ostajaa.
3. Tietojen kerääminen / Kuinka keräämme tietoja


Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä: Suoraan asiakkaalta itseltään, kun hän esimerkiksi asioi kanssamme, ostaa tai tilaa palveluitamme ja tuotteitamme, vierailee verkkosivuillamme, tilaa uutiskirjeemme, vastaa asiakastyytyväisyystutkimukseen tai on meihin yhteydessä. Muista lähteistä kerätyt tiedot voivat olla havainnoitiin perustuvia tietoja, johdettuja tietoja tai nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja. Havainnoituja tietoja keräämme esimerkiksi mobiilisovelluksiemme käytön yhteydessä, verkkosivuillamme käytäessä tai käytettäessä toimintoihimme liittyviä sosiaalisen median palveluita. Johdettuja tietoja luomme henkilötiedoista joita ovat esimerkiksi suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi analytiikan avulla tehdyt päätelmät mahdollisista kiinnostuksen kohteista. Lisäksi keräämme tietoja nimenomaisesti muista lähteistä, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta sekä muista luotettavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Henkilötietojen luovuttaminen Infine Oy:lle ei ole pakollista, mutta silloin emme välttämättä voi tarjota palveluitamme tai tuotteitamme.
4. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: - nimi - yhteystiedot (sähköpostiosoite) - verkkoyhteyden IP-osoite - tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa - tiedot tilatuista palveluista (uutiskirje) Infine Oy säilyttää tietoja asiakassuhteen keston ajan sekä sen jälkeen 5 vuotta, jonka jälkeen asiakassuhteeseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot poistetaan, ellei vireillä ole reklamaatioita tai muita erimielisyyksiä, joiden käsittely edellyttää tietojen käsittelyä. Tiettyjä tietoja säilytetään tämän ajan jälkeenkin siltä osin kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, kuten kirjanpitolainsäädäntö.
5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle tilanteessa, jossa ostettu tuote tai palvelu vaatii rekisterinpitäjältä alihankintaa.
6. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse (info@infine.fi) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse (info@infine.fi) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
9. Muutokset


Infine Oy päivittää tätä Tietosuojaselostetta toimintansa ja palveluidensa kehittymisen myötä. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Päivitykset voi tarkistaa infine.fi -verkkosivustolta, jossa näytetään aina viimeisin tietosuojaseloste. Infine Oy voi lisäksi ilmoittaa rekisteröidyille Tietosuojaselosteen muutoksista sähköisellä ilmoituksella mikäli katsoo sen olevan tarkoituksenmukaista.

Viimeisin päivitys: 12.08.2019